Learn marathi numbers from 1 to 100 | marathi anklipi & marathi number meaning

Spread the love

आज आपण मराठी अंक |  marathi numbers  पाहणार आहोत . १ ते १०० अंक मराठी हे लहान मुलांना शाळेमध्ये शिकवतात . हे अंक गणिताचा पाया  आहे .

जर तुम्हाला अंक येत नसतील तर तुम्ही गणिते कसे सोडवणार वजाबाकी बेरीज कसे करणार . अंक हे खूप महत्वाचे आहेत .

पहिले ते पाचवी च्या मुलांना अंक येणे खूप गरजेचे असते . आम्ही दिलेल्या माहिती च्या मदतीने तुम्ही अंक सहजपणे शिकू शकता . तर चला अंक शिकुयात .

marathi numbers 1 to 100

MARATHI NUMBERS 1 TO 100

MARATHI NUMBERS IN WORDS

ENGLISH NUMBERS 

ENGLISH NUMBER

IN WORD

एक  …

1

ONE 

दोन…

2

TWO

तीन…

3

THREE

चार….

4

FOUR

पाच…

5

FIVE

सहा…

6

SIX

सात…

7

SEVEN

आठ…

8

EIGHT

नऊ…

9

NINE

१०

दहा…

10

TEN

Marathi numbers from 11 to 20

Marathi numbers from 11 to 20

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} marathi numbers in words

English numbers { इंग्रजी अंक}

1 to 100 numbers in words in marathi language

११

अकरा 

11

ELEVAN

१२

बारा

12

TEWLVE

१३

तेरा  

13

THIRTEEN

१४

चौदा

14

FOURTEEN

१५

पंधरा

15

FIFTEEN

१६

सोळा

16

SIXTEEN

१७

सतरा

17

SEVENTEEN

१८

अठरा

18

EIGHTEEN

१९

एकोणीस

19

NINETEEN

२०

वीस

20

TWENTY

 

Marathi numbers from 21 to 30

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} 

English numbers { इंग्रजी अंक}

English numbers in word

२१

एकवीस  

21

TWENTY ONE

२२

बावीस  

22

TWENTY TWO

२३

तेवीस

23

TWENTY THREE

२४

चोवीस

24

TWENTY FOUR

२५

पंचवीस

25

TWENTY FIVE

२६

सव्वीस

26

TWENTY SIX

२७

सत्तावीस

27

TWENTY SEVEN

२८

अठ्ठावीस

28

TWENTY EIGHT

२९

एकोणतीस

29

TWENTY NINE

३०

तीस

30

TWENTY

 

Marathi numbers from 31 to 40 मराठी अंक

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} 

English numbers { इंग्रजी अंक}

English numbers in word

३१

एकतीस

31

THIRTY ONE

३२

बत्तीस

32

THIRTY TWO

३३

तेहतीस

33

THIRTY THREE

३४

चौतीस

34

THIRTY FOUR

३५

पस्तीस

35

THIRTY FIVE

३६

छत्तीस

36

THIRTY SIX

३७

सदतीस

37

THIRTY SEVEN

३८

अडतीस

38

THIRTY EIGHT

३९

एकोणचाळीस

39

THIRTY NINE

४०

चाळीस

40

FOURTY

 

Marathi numbers from 41 to 50 मराठी अंक

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} 

English numbers { इंग्रजी अंक}

English numbers in word

४१

एकेचाळीस  

41

FORTY ONE

४२

बेचाळीस

42

FORTY TWO

४३

त्रेचाळीस

43

FORTY THREE

४४

चव्वेचाळीस

44

FORTY FOUR

४५

पंचेचाळीस

45

FORTY FIVE

४६

सेहेचाळीस

46

FORTY SIX

४७

सत्तेचाळीस

47

FORTY SEVEN

४८

अठ्ठेचाळीस

48

FORTY EIGHT

४९

एकोणपन्नास

49

FORTY NINE

५०

पन्नास

50

FIFTY

51 to 100 number names in marathi

Marathi numbers from 51 to 60 मराठी अंक

number names in marathi

इंग्रजी अंक

English numbers in word

५१

एकावन्न

51

FIFTY ONE

५२

बावन्न

52

FIFTY TWO

५३

त्रेपन्न

53

FIFTY THREE

५४

चोपन्न

54

FIFTY FOUR

५५

पंचावन्न

55

FIFTY FIVE

५६

छपन्न

56

FIFTY SIX

५७

सत्तावन्न

57

FIFTY SEVEN

५८

अठ्ठावन्न

58

FIFTY EIGHT

५९

एकोणसाठ

59

FIFTY NINE

६०

साठ

60

SIXTY

 

मराठी अंक

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} 

English numbers { इंग्रजी अंक}

English numbers in word

६१

एकसष्ट

61

SIXTY ONE

६२

बासष्ट  

62

SIXTY TWO

६३

त्रेसष्ट

63

SIXTY THREE

६४

चौसष्ट  

64

SIXTY FOUR

६५

पासष्ट

65

SIXTY FIVE

६६

सहासष्ट

66

SIXTY SIX

६७

सदुसष्ट

67

SIXTY SEVEN

६८

अडुसष्ट

68

SIXTY EIGHT

६९

एकोणसत्तर

69

SIXTY NINE

७०

सत्तर

70

SEVENTY

 

Marathi numbers from 71 to 80 मराठी अंक

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} marathi number names

English numbers { इंग्रजी अंक}

English numbers in word

७१

एकाहत्तर

71

SEVENTY ONE

७२

बहात्तर

72

SEVENTY TWO

७३

त्र्याहत्तर

73

SEVENTY THREE

७४

चौर्‍याहत्तर

74

SEVENTY FOUR

७५

पंच्याहत्तर

75

SEVENTY FIVE

७६

शहात्तर

76

SEVENTY SIX

७७

सत्त्यात्तर

77

SEVENTY SEVEN

७८

अठ्ठ्यात्तर

78

SEVENTY EIGHT

७९

एकोणऐंशी

79

SEVENTY NINE

८०

ऐंशी

80

EIGHTY

number names in marathi from 81 to 100

Marathi numbers from 81 to 90 मराठी अंक

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} number names in marathi

English numbers { इंग्रजी अंक}

English numbers in word

८१

एक्क्याऐंशी

81

EIGHTY ONE

८२

ब्याऐंशी

82

EIGHTY TWO

८३

त्र्याऐंशी

83

EIGHTY THREE

८४

चौऱ्याऐंशी

84

EIGHTY FOUR

८५

पंच्याऐंशी

85

EIGHTY FIVE

८६

शहाऐंशी

86

EIGHTY SIX

८७

सत्त्याऐंशी

87

EIGHTY SEVEN

८८

अठ्ठ्याऐंशी

88

EIGHTY EIGHT

८९

एकोणनव्वद

89

EIGHTY NINE

९०

नव्वद

90

NINTY

 

Marathi numbers from 91 to 100 मराठी अंक

Marathi ank in words{ अक्षरी अंक} marathi numbers in words

English numbers { इंग्रजी अंक}

English numbers in word

९१

एक्क्याण्णव

91

NINETY ONE

९२

ब्याण्णव

92

NINETY TWO

९३

त्र्याण्णव

93

NINETY THREE

९४

चौऱ्याण्णव

94

NINETY FOUR

९५

पंच्याण्णव

95

NINETY FIVE

९६

शहाण्णव

96

NINETY SIX

९७

सत्त्याण्णव

97

NINETY SEVEN

९८

अठ्ठ्याण्णव

98

NINETY EIGHT

९९

नव्व्याण्णव

99

NINETY NINE

१००

शंभर

100

HUNDRED जर तुम्हाला आम्ही दिलेल्या marathi ank अंक १ ते १०० |  marathi numbers 1 to 100 हे समजले असतील तर तुम्ही तुमच्या मित्रांना हि पोस्ट शेअर करा व खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कंमेंट करा .

read this also 

  1. marathi months
  2. marathi letters writing

Leave a Comment