amicable meaning in Marathi | amicable म्हणजे काय? | Indian dictionary

Spread the love

amicable म्हणजे काय? amicable in marathi – आज आपण amicable या इंग्लिश शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ त्याचे समानार्थी शब्द तसेच विरुद्धार्थी शब्द व वाक्यप्रचार व व काही उदाहरणे पाहणार आहोत या सर्वांच्या माध्यमातून तुम्हाला meaning of amicable in marathi मध्ये  माहिती होईल तर चला हा शब्द पाहूयात . 

amicable meaning in Marathi

Amicable म्हणजे काय

  • मैत्रीपूर्ण
  • शांत
  •  स्नेहपूर्ण

Amicable adjective

मैत्रीपूर्ण, निसर्गाकडे, ईष्ट, गुळगुळीत, प्रिय असे विशेषण आपण वापरू शकतो.

Amicable verb

शांतता, प्रेमाने

amicable noun

प्रेमशैली, लवचिकता, सभ्यता, दया, साधेपणा

Explanation of amicable means in Marathi

मैत्री मैत्रीपूर्ण शांततेत एखाद्या प्रेम पद्धतीने म्हणजे amicable होय.

उदाहरणे

१. रामचा वागण्यात खूप सभ्यता होती.

1. Ram was very polite in his behavior.

२. तिचा शरीरामध्ये खूपच लवचिकता आहे.

2. She has a lot of flexibility in her body.

३. खूप शांतता पद्धत त्यांनी तो कार्यक्रम पार पडला.

3. He conducted the program in a very calm manner.

४. वार्षिक स्नेहसंमेलन शांतता पद्धतीने पार पाडले.

4. The Annual Reunion was conducted in a peaceful manner.

५. त्याच्या मनात गरीबाबद्दल खूप दया होती.

5. He had great pity for the poor.

६. मैत्रीपूर्ण तर सगळेच वागतात पण 

6. Everyone behaves in a friendly manner

Amicable Similar Words 

  •  appropriately 
  •  cheerfully
  •  charmingly
  •  affirmatively 
  •  convivial …

Leave a Comment