50000 samanarthi shabd in marathi | similar word in marathi | समानार्थी शब्द मराठी

Spread the love

तुम्हाला शाळेमध्ये किंवा compitative exam मध्ये samanarthi shabd समानार्थी शब्द मराठी विचारतात . समानार्थी शब्द ही खूप महत्त्वाची आहेत .  जर तुम्ही marathi samanarthi shabd समानार्थी शब्द मराठी भाषेमधील पाठ केली तर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षांमध्ये थोडे जास्त मार्क मिळवता येतील.  समानार्थी शब्दांनी आपल्याला शब्द संग्रह वाढवता येतो .  समानार्थी शब्द व विरुद्धार्थी शब्द पेक्षा खूप सोपे आहे त्या शब्दाचे अनेक अर्थ  असतात त्यामुळे त्यांना त्यांना समानार्थी शब्द असे म्हणतात.  तर चला  समानार्थी शब्द पाहुयात

marathi samanarthi shabd. 

१. संधी – मोका, सवलत

२. मेघ – पाचोधर, जलद, ढग 

३.  मास – महिना, माह

४.  जिव्हाळा – माया, ममता 

५. माफी – क्षमायाचना

६.  माय – ममता, माऊली जननी 

७.  मृत्यू लोक – इहलोक 

८.  सारखा –  पुन्हा

९. समुद्र  – सागर, सिंधू – रत्नाकर 

१०. समारंभ – उसव,सण 

११. समय – वेळ, अवधी, काळ 

१२. सदन –  निकेतन घर 

१३. अखंड – अविरत सतत 

१४ . मेहनत – श्रम कष्ट

१५ .  शिवार – शेत

१६.  रजनीनाथ चंद्र शशी 

१७.  शांत – गुपचूपचिडीचूप 

१८.  लज्जा – लाज शरम 

१९. वैभव – श्रीमंती ऐश्वर्य

२०.  विसावा – विश्रांती , आराम

२१.  परिणय – विवाह लग्न 

२२. विचारपूस –  चौकशी

samanarthi shabd in marathi language.

२३.  पवन – वारा वायुवेग

२४ .  विद्यालय – शाळा 

२५. अरण्य – जंगल वन कानन 

२६. जनता – लोक 

२७. लहान – बारीक

२८.  रवी – सूर्य भास्कर दिनकर

२९ .  मौज – मज्जा गंमत

३०.  भूमी – धरती जमीन 

३१. भाषण व्याख्यान 

३२. बहिण भगिनी 

३२. वैखरी – भाषा, भारती

३४.  उद्यान-  बगीच्या, वाटिका, बाग 

३५. कलाटणी –  बदल, फेरफार, 

३६. माया – जिव्हाळा, प्रेम, प्रीती,

३७. लौकिक – ख्याती ,कीर्ती ,प्रसिद्धी 

३८. प्रांत –  प्रदेश,

३९.  फुल – सुमन पुष्प कुसुम

४०.  नेता पुढारी 

४१. आग्रह – हेका , हट्ट 

४२. स्वच्छता – सफाई, साफ

४३.  स्मृती –  स्मरण, आठवण

४४.  बाई – स्त्री ,महिला,

४५.  परिमळ – दरवळ, सुहास ,सुगंध 

४६.  मनोहर – रमणीय, सुरेख ,सुंदर

samanarthi shabd in marathi language.

 ४७.  कांचन – सुवर्ण, सोने 

४८. सायंकाळ – संध्याकाळ, सांज 

४९.  सराव – अभ्यास

५०.  सफलता – यशस्वी, यश 

५१. श्रुषा – सेवा 

५२. शांत स्थिर

५३.  वैज्ञानिक – शास्त्रज्ञ 

५४. विश्वास – भरोसा, निष्ठा 

५५. परिणय – लग्न, विवाह 

५६. लढवय्या – योद्धा

५७.  राष्ट्र – देश

५८.  लोग कथा-दंतकथा ,गोष्टी 

५९. अपराध – गुन्हा चूक 

६०. पोरखा –  निराधार, अनाथ . 

६१. जुलूम – अत्याचार, अन्याय 

६२. काळोख – अंधार , तम् , तिमिर 

६३. देवेंद्र – इंद्र, सुरेंद्र

६४.  खून – सूचना, इशारा

६५. प्रगती – भरभराट, उत्कर्ष, विकास 

६६. न्यूनता – कमतरता

६७. ऐक्य – एक , एकता ,एकजुट

६८. मेहनत – कष्ट, श्रम ,

६९. कर्ण – कान ,स्त्रोत. 

७०. राजीव – कमळ अंबुज सरोज

७१.  दुःख –  खेद , खंत 

७२. गजानन – गणपती, लंबोदर, विनायक

७३.  वारू –  अश्व घोडा 

७४. तोंड – मुख, आनंद, 

samanarthi shabd in marathi language.

७५. उदंड  – चौफेर सर्वत्रच 

७६. भवताली – चैफेर ,सर्वत्र , चहूकडे 

७७.  शोध – तपास

७८.  जयजयकार – जयघोष 

७९. जखमी – व्रण ,मार 

८०. गर्दी – झुंबड 

८१. वृक्ष –  झाडे, कल्पतरू 

८२.  कमतरता – कमी टंचाई 

८३. माथा – शिर मस्तक 

८४.  नयन –  डोळे अक्ष , नेत्र 

८५.  तळे – तलाव, कासार, सारस. 

८६.  गट – घोळका 

८७. चमू – समुदाय 

८८. विश्व –  दुनिया, पृथ्वी 

८९. प्रणाम – नमस्कार, वंदन

९०. अधर्म –  नालायक, नीच 

९१ .  श्रीफळ – नारळ, 

१००. तरबेज – निपुण , पारंगत, प्रवीण

समानार्थी शब्द मराठी 1000

१०१.  पल्लव – पान, पर्ण पत्र 

१०२. प्राचीन – जुनाट , जुने , पुरातन 

१०३  राघू – पोपट, रावा, 

१०४.  तेज – प्रकाश, उजेड,

१०५.  खोड – बैल, पोळ 

१०६. जन्मदाता – पिता, जनक, वडील

१०७.  भाऊबंद – नातेवाईक, सोयरे, आप्त

१०८.  अपेक्षाभंग – हिरमोड 

१०९.  हुकूम – आदेश, आज्ञा 

११०. सुरवात – आरंभ, प्रारंभ

१११.  सुरज – सूर्य 

११२. खिन्न – उदास,

११३.  मौसम – ऋतू

११४. चुरस – ईर्षा 

११५ – भार – ओझे, वजन 

११६.  ओवळणे – औक्षण 

११७.  सोने – कणक,

११८.  पंकज – कमळ, सरोज, राजीव

११९.  काम – कार्य 

१२०. लाकूड – काष्ट

samanarthi shabd in marathi language.

१२१.  आवर – अंगण

१२२.  पद्य –  काव्य कविता 

११३. ललाट – कपाळ,

११४.  अवधी – समय,वेळ

११५. परिवार – कुटुंब

११६. कोमल –  कोमल, कोमलता 

११७.  पक्षी – खग 

११८ . ग्रंथ – पुस्तक

११९.  मधुर – गोड 

१२०. पाऊल – चरण, पाय 

१२१.  दोष – चूक 

१२२. सुख – आवड

१२३.  छंद – सुरेख, हाऊस

१२४ .  पैसा – दाम

१२५.  दीपक – दिवा, दीप,

१२६.  धन – संपत्ती, दौलत

१२७.  पद्धत – नियम 

१२८. टपाल -पत्र 

१२९. स्तवन – प्रार्थना 

१३०. शाखा – फांदी 

१३१.पावा – बासरी 

१३२. उड्डण – झेप 

१३३. मिळवत – भेसळ . 

१३४. अंतकरण – चित्त मन

१३५.  गळा – मान 

१६. सवगगडी- दोस्त मित्र सोबती

१३७.  समर – लढा संग्राम लढाई 

१३८. रांग – ओळ 

१३९. लहर – लाट 

१४०. कपडा –  वस्त्र 

१४१. राजरंग – वातावरण

१४१.  वाटणी – वाटप वितरण

१४२.  विसंगती – प्रतिकार विरोध

१४३.  विद्युत – सौदामिनी वीज 

१४४. म्हातारा – वृद्ध

१४५.  भाषण – व्याख्यान 

१४६. जोर – सामर्थ्य बळ

१४७.  स्पर्धा – चुरस

१४८. जनावर – श्वापद 

१४९. दिन -दिवस 

१५०. शीर – दुग्ध  दूध 

samanarthi shabd in marathi

१५१. शरीर – काया, तन , देह

१५२. पाहत – देखत,बघत

१५३. थकवा – शीण 

१५४. शासन – शिक्षा, दंड

१५५.  वाट – मार्ग वास ठिकाण

१५६.  झाडलोट – स्वच्छता 

१५७. प्रभात – प्रात, काळ, पहाट, उषा

१५८.  लिखाण – साहित्य 

१५९. वनराज – गिरिराज, सिंह

१६०.  समारंभ – सोहळा 

१६१. बहू – कट,हात ,हस्त 

१६२. धर्म – हिंमत 

१६३. अधिकार – हुकूमत

१६४.  कथा – कहाणी गोष्ट 

१६५. घोळका – जमाव 

१६६. दोरखंड – दोर , चर्हाट 

१६७. चंद्रिका – चंद्रप्रकाश ,कमुदी ,चांदणी

१६८.  स्वागतशील – अगत्याने 

१६९. शेवट – अस्त  मावळणे

१७०.  लोकंर –  ऊन

१७१.  भंडारा – तिजोरी खजाना 

१७२. भोजन खाद्य आहार 

१७३. अंशू किरण 

१७४. सेवक – दास किंकर 

१७५.  दुर्जन-  नीच 

१७६. अर्धांगिनी बायको पत्नी 

१७७.विप्र – ब्राह्मण 

१७८. ग्रास-  घास, कवळ

१७९.  राक्षस – दानव

१८०.  सेवा – पूजा ,अर्चा 

१८१. पद्धत – रितीरिवाज

१८२.  होम यज्ञ

१८३.  मग कृषक शेतकरी 

१८४. भुंगा मिलिंद ब्रह्मर 

१८५  निशा – रात्र यामिनी

१८६.  चतुर – हुशार

१८७.  आवड-निवड

१८८.  नववधू – नवरी 

१८९ . संकटं – अनर्थ 

१९०.  शांत अचल 

१९१. चतुर -हुशार 

१९२.  नवल – अचंबा 

samanarthi shabd in marathi language.

१९३. देव – ईश्वर 

१९४. देवपागा  गंगा 

१९५. जाज – किरीट 

१९६.  दर्पण – आरसा 

१९७. किल्ला – दुर्ग 

१९८. श्वान – कुत्रा 

१९९. अचंबित – एकदम 

२००. परिपाठ – व्यासंग, अभ्यास

२०१. सर्प – साप व्याळ , फणी 

२०२. अचोज – विस्मय , अचंबा

२०३.  आदर्श – मुकूर , दर्पण , आरसा 

२०४.  स्थान – अम्बोज 

२०५. वर्षा –  पाऊस

२०६. ग्राम – खेडेगाव, कसबा ,वाडी

२०७.  लघुता – लहान, थोडी, कमी

२०८.  भांडण – झगडा

२०९.  सरिता नदी

२१०.  पाहुणा -अतिथी, अनाहूत, सोयरा

२११.  कुलनाम -आडनाव, उपनाम अडक 

२१२.  स्मरण -आठवण, धारणा, ध्यान, स्मृती

२१३.  अडथळा -अटकाव, आडकाठी , व्यत्यय ,प्रतिरोध 

२१४. अजय -अजिंक्य ,अदम्य ,अपराजित, 

२१५. अविनाशी – चिरतरुण ,शाश्वत , अमर 

२१६. अचेतन – निर्जीव , निष्प्राण ,चैतन्यहीन , जड 

२१७. अदमास – अट्कन ,अनुमान , तर्क , कयास 

२१८. आग्रही – हट्टी ,हेकेखोर, हेकट , 

२१९. अप्रार –  अमित,अमार्यात, बहुत 

२२०.अनुज – बंधू, अग्रज, भाऊ, 

२२१, अविलंब – जलद, सत्वर ,त्वरित, लवकर 

२२२. आत्मजा – मुलगी, पुत्री, सुता , तनया, तनुजा, कन्या 

२२३. आनंद – प्रसन्नता, समाधान, संतोष

२२४.  अरुणोदय – प्रभात, सकाळ,प्रहार, उषा 

२२५. अपमान – अवहेलना, टीका करणे ,मानभंग 

samanarthi shabd in english and marathi

२२६. आवशक्यता – गरज 

२२७. अभिनंदन – गौरव सन्मान पुरस्कृत

२२८. असुत – रक्त ,असू 

२२९.  आग – विस्तव, ज्वाला,अग्नी 

२३०. आवाज –  ध्वनी , रव 

२३१. सुरुवात -आरंभ, नवीन

२३२. लोभ – आसक्ती 

२३३. शुभचिंतन-  आशीर्वाद 

२३४. बैठक – आसन ,

२३५. ज्यात – जीवन, आयुष्य 

२३६. रोगी-  आजारी पीडित

२३७.  अपराधी – गुन्हेगार, आरोपी

२३८.  सूचना – इशारा

२३९.  कमतरता – कमी पण, उणीव 

२४०.  पोट – उदर

२४१.  कर्ज – ऋण 

२४२. रुबाब – डौल , ईट 

२४३. नाला – ओढा, झरा 

२४४. स्नान – आंघोळ

२४५.  आकडा – अंक 

२४६. निखारा – अंगार 

२४७. काठ – किनारा,तिर 

२४८. तुरुंग – कैदखाना, कारागृह

२४९.  तरबेज – हुशार, कुशल

२५०.  झोपडी -कुटी 

२५१. कंजूस – चिंगूस 

२५२. प्रयत्न – खटाटोप

२५३.  खिडकी – घावण 

२५४. मस्करी- चेष्टा ,खोड्या 

२५५. गाणं – गाने ,गीत

२५६.  गोमाता -धनु, गाई,

२५७.  खुबा -घरटे

२५८. मडके – घडा , घागर 

२५९. उदरनिर्वाह -चरितार्थ 

२६०. शांत – चिडीचूप 

२६१. विचारपूस – चौकशी 

२६२. सुंदर -सुरेख, छान,

२६३.  अन्याय-अत्याचार 

२६४. निशाण – ध्वज, झेंडा

२६५.  गिरी – पर्वत, डोंगर

२६६.  सरोवर तळे 

२६७. गालपाड- थोबाड

२६८.  मजबूत -दृढता 

२६९. विधाता -देव, ईश्वर

२७०. गरिबी – दरिद्रता 

२७१. नमन –  नमस्कार, वंदन 

samanarthi shabd in marathi language.

२७२.  काळजी – चिंता ,परवा 

२७३. विहिंग – पक्षी ,पाखरू

२७४.  उदक – पाणी , नीर , तोय 

२७५.  पर्यटन-  प्रवास सकार 

२७६. वाडा – प्रसाद

२७७.  उत्तेजन-  प्रोत्‍साहन

२७८.  सम्राट – बादशहा 

२७९. मती – बुद्धी 

२८०.  सहोदर – भाऊ ,बंधू 

२८१. माथा – शीर , मस्तक 

२८२. वाट – रस्ता 

२८३. विचार – युक्ती ,शक्कल

२८४.  राजा – नरेश , कृप 

२८५.  तोरा – रुबाब 

२८६. हाव – लोभ 

similar word in marathi

 • कासार – तलाव तटक
 • स्मृती – आठवण स्मरण
 • ढेकूण – खटमल मटकून
 • देव – ईश्वर अमरसुर
 • ग्रास – घास कवक
 • भुई धर जमीन भूमी
 • रुबाब ऐट डोलाल शानदार
 • विनंती आवाहन
 • पादक वृक्ष झाड तारू
 • देवालय मंदिर देऊळ
 • अक्षय गोळा वचन नेत्र लोचन
 • अचुंबा विस्मय आश्चर्य
 • कपाळ ललाट निथळ
 • विवंचना काळजी फिकीर चिंता
 • तुंड तोक तोंड मुख आनंद
 • गौरव अभिनंदन सन्मान
 • साधू ऋषी मुनी
 • धनु गोंधड कामठा
 • तम रात्र काळोख अंधार
 • असुर राक्षस दैत्य दानव
 • निकड गरज आवश्यकता जरुरी
 • काग कावळा वॉचेस
 • गिरी नत्र उचल पदरी पर्वत

similar words in marathi language

 • दास सेवक साखर नोकर
 • अग्रणी पुढारी नेता नायक
 • उदक अंबू पच तोय जल
 • बहादुरी पराक्रम शौर्य
 • कामठा धनुष्य चाप कारमुख
 • प्रजापती ब्रह्मदेव चतुरानानं विधि
 • मर्द नर पुरुष
 • रावा प*** राघू
 • मंदिर प्रसाद
 • मास्य मत्स्य मासा मी न
 • समृद्धी भरभराट उत्कर्ष प्रगती
 • पद रास्ता मार्ग वाट
 • सदर भाऊ भाता बंधू
 • रणसंग्राम लढाई रणांगण
 • कब्जा बळकवणे घुसखोरी करणे
 • कच्च्या कलह भांडण तंटा
 • मोठा थोरला महान
 • ताकद शक्ती सामर्थ्य जोर
 • सुमन पुष्प कुसुम
 • बाप जन्मदाता जनक पिता
 • सवंगडी मैत्रस्नेही सोबती दोस्त
 • दाखला उदाहरण वानर
 • वैष्णवी इंदिरास लक्ष्मी नन
 • वाघ शरदूल 
 • मगरिब पुत्र मुर्गा तनुज 
 • सूत नरेंद्र राजा भूपति पति प्रजापति भूपेंद्र
 •  कुल्लवी वेल
 •  रजनी राग निरम 
 • कन्या मुलगी सुनिया आत्मजा सुता नंदिनी 
 • चक्रपाणि विष्णु वासुदेव कृष्ण केशव माधव श्रीपति पुरुषोत्तम 
 • यातना वेदना दुक्कड़ 
 • भालचंद्र शंकर धर्म बुक महेश 
 • निशा रात रजनी 
 • फिरती क्रीडा 
 • सामर्थ्य शक्ति 

synonyms word in marathi or synonyms words in marathi

 • भांडण झगडा संघर्ष कलह 
 • विदुलता विज तडीत चपला 
 • सारंग हरिण मुरुग 
 • प्रारंभ सुरुवात आरंभ 
 • मृगर अशा सिंह केसरी 
 • नौका तर होडी 
 • नाग अति व्याज
 •  कुंजर हद्द सीमा मर्यादा 
 • सूर्यमित्र रवी भास्कर
 •  सेनानायक सेनापती सेनानी 
 • अभिराम मोहक सुंदर रमणीय 
 • तज्ञ शहाणा जाणकार सुज्ञ 
 • विस्तव आग अग्नी पावक 
 • माय माया जननी माऊली 
 • हेम सुवर्णकांचन कनक 
 • अचानक एकदम 
 • अवचित पर्वत स्थिर शांत 
 • वनिता मंजिल तुलना अबला
 • बुद्धी समुद्र सागर 
 • सहवास संसर्ग संबंध 
 • निखिल समस्त सर्व सगळा
 • अंतर अंतकरण हृदय
 • अभी राम सुंदर मनोहर रम्य सुरेख
 • जुलूम अन्याय अत्याचार
 • भाऊ हात हातकर हस्त
 • सोने कांचन कनक सुवर्ण हेम 
 • नवल आश्चर्यचंबा 
 • नाव नका होडी
 •  मृत्यूलोक ही लोक
 • दर्पण आरसा
 •  खून इशारा सूचना
 • अचानक एकदम लगेच
 • तज्ञ शहाणा सुज्ञ
 • अंबर लव आकाश गगन
 • अवकाश अंतरिक्ष
 • वायस काक कावळा
 • वाटिका बगीच्या उद्यान उपवन
 • अडथळा – आडकाठी, मनाई, मज्जाव .
 • अतिथी – पाहुणा, अभ्यागत.
 • अत्याचार – छळ, छळणूक, जाच, त्रास.
 • अनमान – हयगय, उपेक्षा, दुलर्क्ष, अनादर.
 • आन – गरिमा, गौरव, मर्यादा, महिमा, माहात्म्य, शान.
 •  अनाथ  – असहाय, निराधार, निराश्रित, पोरका, बेवारशी.
 • अन्न – आहार, भोज, खाद्य.
 • अपंग – व्यंग, अधू, लुळा, विकलांग, पांगळा.
 • अपघात – दुर्घटना.
 • अपमान – मानभंग, अनादर, अवमान.
 • अपरा –   वार.
 • अपराध – गुन्हा
 • न्यू नेता उणीव कमतरता
 • जीवन आयुष्य
 • दुर्ग किल्ला गट तट
 • पत्रकार निशान झेंडा
 • संघर्ष झुंड संग्राम लढा
 • युवक जवान तरुण
 • जमाव ओळखा थवा समुदाय
 • पांढरे शुभ्र धवन
 • उपहार भेट नजराना
 • नोकरदास चाकर
 • तुझ्या दुसरा
 •  आळशी – कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.
 • आवश्यकता – , जरुरी, निकड.
 • आवाज – नाद, निनाद, रव.
 • आवाजमां – आवाजात.
 • भूषण – अलंकार दागिना
 • कमतरता – टंचाई कमी
 • आशा – इच्छा.
 • आशीर्वाद – शुभचिंतन.
 • आश्चर्य – नवल, अचंबा, विस्मय, अचरथ, आचोज.
 • आस  – इच्छा ,मनीषा.
 •  आसक्ती – लोभ, हव्यास.
 • आसन – बैठक.
 • गरीब – दिन
 • मुस्तक – शर डोके
 • आसरा – आश्रय, निवारा.
 • इंद्र – सुरेंद्र, देवेंद्र, शक्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्त्राक्ष, नाकेश.
 • अवघड = कठीण
 •  कष्ट = मेहनत
 • मगतेदार – ठेकेदार
 • तीर – कमान कोण दोन चा प धनुष्य
 • गाव = खेडे  
 • वृत्ती =  स्वभाव
 •  जिद्द  = हिम्मत
 • पृथ्वी = वसुंधरा , वसुधा, अवनी
 • जंगल = अरण्य ,वन 
 • सूर्य = रवि  
 • सामर्थ्य = शक्ती 
 • जीव = प्राण 
 • पांढरे – शुभ्र धवन
 • उपहार – भेट नजराना
 • नोकर दास –  चाकर
 •  द्रव्य = संपत्ती पैसा  
 • धाडस = साहस
 • कहानी = कथा 
 • सौदामिनी = वीज  
 •  वाफ = बाष्प
 • झाड = वृक्ष 
 •  तुष्टी = तृप्ती 
 • पुस्तक = ग्रंथ
 • देश =  राष्ट्र 
 • पुष्प = फुल 
 • भोके = छिद्र
 • तीर = काठ , बाण
 • काळोख – अंधार, तिमिर, तम
 • खल – दृष्ट, नीच दुर्जन
 • घर – सदन, भवन, गृह, आलय, निकेतन
 •  कविता = पद्य 
 •  समुद्र = सागर
 • चंद्र – इंदू, सुधाकर, हिमांशू, शशी
 • चांदणे – कौमुद्री, जोत्सना, चंद्रिका
 • जमीन – भूमी, भू, भुई
 • तोंड – आंनन, मुख, वादन
 • दिवस – वार, वासर, अहन
 • दूध – पय, क्षीर, दुग्ध
 • झाड – तरू, रुक्ष, पादप, रूम
 • तलाव – तडाग, सरोवर, कासार
 • देऊळ – मंदिर, देवालय
 • धनुष्य – तनु, चाप, कोंदड
 • तिमिर – अंधार
 • देव – सुर, ईश्वर, अमर
 • दैत्य – दानव, राक्षस, असुर
 • मंगल – शुभ
 • पाहुणचार – आदरातिथ्य
 • आंघोळ – स्नान
 • कांत – पती,नवरा
 • सखा – मित्र,सवंगडी
 • गाव – ग्राम,खेडे
 • पाहुणा – अतिथी
 • तोंड – मुख
 • नंदन – पुत्र
 • गोपाळ – श्रीकुष्ण , मोहन ,मुरलीधर
 • बंधू – भाऊ
 • पात्र – भांडे
 • दंडवत – साष्टांग नमस्कार
 • शुद्र – अस्पृश्य ,दलित
 • माता – आई,जननी
 • अनुपात – पश्चाताप
 • पाणी – जल,जीवन
 • फूल – सुमन , पुष्प
 • झोप – निद्रा
 • दीप – दिवा
 • अर्थ – पैसा
 • देऊळ – मंदिर, राऊळ, देवालय
 • घर – निवास, सदन, ग्रह, धाम
 • हताश – निराश
 • मानव – माणूस
 • samanarthi shabd in marathi language.
 • नृप – राजा, भूपती, भूपाल, नृपती
 • पाऊस – पर्जन्य, वर्षा, जलधारा
 • उपवन – बगीचा, बाग, उद्यान
 • पारितोषिक – बक्षीस, पुरस्कार, इनाम
 • पिता –  पिता वडील, जनक, बा,पिताश्री, जन्मदाता
 • पुत्र – सुत, तनय, नंदन, दुहित
 • पुत्री – कन्या, सुता, दुहिता, तनुजा, लेक
 • आज्ञा – हुकूम, आदेश
 • उन्माद – कैफ, झिंग, धुंदी
 • पोपट – राघू, शुक, कीर, रावा
 • पृथ्वी – ईला, वसुंधरा, क्षमा, धरती,धरित्री, वसुधा.
 • किरण -कर, अंशु, रश्मी.
 • रम्य – चारू, छान, सुंदर
 • चांदणे – कौमुदी, ज्योत्स्ना, चंद्रिकारश्मी
 • रिवाज – पद्धत, चाल, रूढी
 • गरूड – खगेंद्र, वैनतेय, द्विजराज
 • राक्षस – असुर, दानव
 • वस्त्र – वसन, अंबर, कपडा
 • झरा – निर्झर, प्रवाह, ओहळ, ओढा
 • विस्मय – नवल, आश्चर्य, अचंबा
 • वंदन – दंडवत, नमन,नमस्कार, प्रणाम
 • चंद्र – शशी, चांदोबा, रजनीनाथ,इंदू, शशांक, सोम, विधू, सुधांशू, सुधाकर
 • शत्रू – अरी, रिपू, वैरी
 • छंद – नाद, लहर
 • आयुष्य जीवन
 • आसरा आश्रय, निवारा
 • आरसा दर्पण
 • आरोप आळ, तक्रार
 • आरोग्य तब्येत, प्रकृती
 • आई माता ,जननी, माय, माउली, मातोश्री
 • आज्ञा हुकूम
 • आशा इच्छा
 • आसक्ती लोभ
 • आळा निर्बंध
 • आठवण सय, स्मृती, स्मरण
 • आकाश आभाळ, अंबर, नभ
 • आज्ञा आदेश, हुकूम
 • आनंद हर्ष, खुशी, समाधान, मोद
 • आग्रह हट्ट, हेका, अट्टाहास
 • ओढा नाला, झरा, ओहोळ
 • आशीर्वाद शुभचिंतन
 • उमेद उत्साह, हिम्मत, धैर्य
 • उत्सुक अधीर, आतुर, उत्कंठित
 • उसंत सवड, फुरसत
 • उचै:श्रवा समुद्रमंथनातून मिळालेला घोडा
 • उषःकाल सकाळ
 • उषा सकाळ, पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय
 • उपहास मस्करी, थट्टा, चेष्टा
 • आदर मान
 • आपत्ती संकट

जर तुम्हाला आम्ही दिलेली samanarthi shabd / similar words in marathi or synonyms word in marathi समानार्थी शब्ध आवडले असल्यास तुम्ही तुमच्या मित्रांना शेअर करा व खाली दिलेल्या कंमेंट बॉक्स मध्ये कंमेंट करा . 

Leave a Comment