280 samanarthi shabd in marathi | समानार्थी शब्द मराठी

Spread the love

samanarthi shabd in marathi  – तुम्हाला शाळेमध्ये किंवा compitative exam मध्ये समानार्थी शब्द मराठी विचारतात . समानार्थी शब्द ही खूप महत्त्वाची आहेत . 

जर तुम्ही समानार्थी शब्द मराठी भाषेमधील पाठ केली तर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षांमध्ये थोडे जास्त मार्क मिळवता येतील.  समानार्थी शब्दांनी आपल्याला शब्द संग्रह वाढवता येतो . 

समानार्थी शब्द व विरुद्धार्थी शब्द पेक्षा खूप सोपे आहे त्या शब्दाचे अनेक अर्थ  असतात त्यामुळे त्यांना त्यांना समानार्थी शब्द असे म्हणतात.  तर चला  समानार्थी शब्द पाहुयात . 

all samanarthi shabd in marathi

samanarthi shabd in marathi

१. संधी – मोका, सवलत

२. मेघ – पाचोधर, जलद, ढग 

३.  मास – महिना, माह

४.  जिव्हाळा – माया, ममता 

५. माफी – क्षमायाचना

६.  माय – ममता, माऊली जननी 

७.  मृत्यू लोक – इहलोक 

८.  सारखा –  पुन्हा

९. समुद्र  – सागर, सिंधू – रत्नाकर 

१०. समारंभ – उसव,सण 

११. समय – वेळ, अवधी, काळ 

१२. सदन –  निकेतन घर 

१३. अखंड – अविरत सतत 

१४ . मेहनत – श्रम कष्ट

१५ .  शिवार – शेत

१६.  रजनीनाथ चंद्र शशी 

१७.  शांत – गुपचूपचिडीचूप 

१८.  लज्जा – लाज शरम 

१९. वैभव – श्रीमंती ऐश्वर्य

२०.  विसावा – विश्रांती , आराम

२१.  परिणय – विवाह लग्न 

२२. विचारपूस –  चौकशी

२३.  पवन – वारा वायुवेग

२४ .  विद्यालय – शाळा 

२५. अरण्य – जंगल वन कानन 

२६. जनता – लोक 

२७. लहान – बारीक

२८.  रवी – सूर्य भास्कर दिनकर

२९ .  मौज – मज्जा गंमत

३०.  भूमी – धरती जमीन 

३१. भाषण व्याख्यान 

३२. बहिण भगिनी 

३२. वैखरी – भाषा, भारती

३४.  उद्यान-  बगीच्या, वाटिका, बाग 

३५. कलाटणी –  बदल, फेरफार, 

३६. माया – जिव्हाळा, प्रेम, प्रीती,

३७. लौकिक – ख्याती ,कीर्ती ,प्रसिद्धी 

३८. प्रांत –  प्रदेश,

३९.  फुल – सुमन पुष्प कुसुम

४०.  नेता पुढारी 

४१. आग्रह – हेका , हट्ट 

४२. स्वच्छता – सफाई, साफ

४३.  स्मृती –  स्मरण, आठवण

४४.  बाई – स्त्री ,महिला,

४५.  परिमळ – दरवळ, सुहास ,सुगंध 

४६.  मनोहर – रमणीय, सुरेख ,सुंदर

 ४७.  कांचन – सुवर्ण, सोने 

४८. सायंकाळ – संध्याकाळ, सांज 

४९.  सराव – अभ्यास

५०.  सफलता – यशस्वी, यश 

मराठी समानार्थी शब्द

samanarthi shabd in marathi

५१. श्रुषा – सेवा 

५२. शांत स्थिर

५३.  वैज्ञानिक – शास्त्रज्ञ 

५४. विश्वास – भरोसा, निष्ठा 

५५. परिणय – लग्न, विवाह 

५६. लढवय्या – योद्धा

५७.  राष्ट्र – देश

५८.  लोग कथा-दंतकथा ,गोष्टी 

५९. अपराध – गुन्हा चूक 

६०. पोरखा –  निराधार, अनाथ . 

६१. जुलूम – अत्याचार, अन्याय 

६२. काळोख – अंधार , तम् , तिमिर 

६३. देवेंद्र – इंद्र, सुरेंद्र

६४.  खून – सूचना, इशारा

६५. प्रगती – भरभराट, उत्कर्ष, विकास 

६६. न्यूनता – कमतरता

६७. ऐक्य – एक , एकता ,एकजुट

६८. मेहनत – कष्ट, श्रम ,

६९. कर्ण – कान ,स्त्रोत. 

७०. राजीव – कमळ अंबुज सरोज

७१.  दुःख –  खेद , खंत 

७२. गजानन – गणपती, लंबोदर, विनायक

७३.  वारू –  अश्व घोडा 

७४. तोंड – मुख, आनंद, 

७५. उदंड  – चौफेर सर्वत्रच 

७६. भवताली – चैफेर ,सर्वत्र , चहूकडे 

७७.  शोध – तपास

७८.  जयजयकार – जयघोष 

७९. जखमी – व्रण ,मार 

८०. गर्दी – झुंबड 

८१. वृक्ष –  झाडे, कल्पतरू 

८२.  कमतरता – कमी टंचाई 

८३. माथा – शिर मस्तक 

८४.  नयन –  डोळे अक्ष , नेत्र 

८५.  तळे – तलाव, कासार, सारस. 

८६.  गट – घोळका 

८७. चमू – समुदाय 

८८. विश्व –  दुनिया, पृथ्वी 

८९. प्रणाम – नमस्कार, वंदन

९०. अधर्म –  नालायक, नीच 

९१ .  श्रीफळ – नारळ, 

१००. तरबेज – निपुण , पारंगत, प्रवीण

समानार्थी शब्द मराठी 1000 pdf

१०१.  पल्लव – पान, पर्ण पत्र 

१०२. प्राचीन – जुनाट , जुने , पुरातन 

१०३  राघू – पोपट, रावा, 

१०४.  तेज – प्रकाश, उजेड,

१०५.  खोड – बैल, पोळ 

१०६. जन्मदाता – पिता, जनक, वडील

१०७.  भाऊबंद – नातेवाईक, सोयरे, आप्त

१०८.  अपेक्षाभंग – हिरमोड 

१०९.  हुकूम – आदेश, आज्ञा 

११०. सुरवात – आरंभ, प्रारंभ

१११.  सुरज – सूर्य 

११२. खिन्न – उदास,

११३.  मौसम – ऋतू

११४. चुरस – ईर्षा 

११५ – भार – ओझे, वजन 

११६.  ओवळणे – औक्षण 

११७.  सोने – कणक,

११८.  पंकज – कमळ, सरोज, राजीव

११९.  काम – कार्य 

१२०. लाकूड – काष्ट

१२१.  आवर – अंगण

१२२.  पद्य –  काव्य कविता 

११३. ललाट – कपाळ,

११४.  अवधी – समय,वेळ

११५. परिवार – कुटुंब

११६. कोमल –  कोमल, कोमलता 

११७.  पक्षी – खग 

११८ . ग्रंथ – पुस्तक

११९.  मधुर – गोड 

१२०. पाऊल – चरण, पाय 

१२१.  दोष – चूक 

१२२. सुख – आवड

१२३.  छंद – सुरेख, हाऊस

१२४ .  पैसा – दाम

१२५.  दीपक – दिवा, दीप,

१२६.  धन – संपत्ती, दौलत

१२७.  पद्धत – नियम 

१२८. टपाल -पत्र 

१२९. स्तवन – प्रार्थना 

१३०. शाखा – फांदी 

१३१.पावा – बासरी 

१३२. उड्डण – झेप 

१३३. मिळवत – भेसळ . 

१३४. अंतकरण – चित्त मन

१३५.  गळा – मान 

१६. सवगगडी- दोस्त मित्र सोबती

१३७.  समर – लढा संग्राम लढाई 

१३८. रांग – ओळ 

१३९. लहर – लाट 

१४०. कपडा –  वस्त्र 

१४१. राजरंग – वातावरण

१४१.  वाटणी – वाटप वितरण

१४२.  विसंगती – प्रतिकार विरोध

१४३.  विद्युत – सौदामिनी वीज 

१४४. म्हातारा – वृद्ध

१४५.  भाषण – व्याख्यान 

१४६. जोर – सामर्थ्य बळ

१४७.  स्पर्धा – चुरस

१४८. जनावर – श्वापद 

१४९. दिन -दिवस 

१५०. शीर – दुग्ध  दूध 

१५१. शरीर – काया, तन , देह

१५२. पाहत – देखत,बघत

१५३. थकवा – शीण 

१५४. शासन – शिक्षा, दंड

१५५.  वाट – मार्ग वास ठिकाण

१५६.  झाडलोट – स्वच्छता 

१५७. प्रभात – प्रात, काळ, पहाट, उषा

१५८.  लिखाण – साहित्य 

१५९. वनराज – गिरिराज, सिंह

१६०.  समारंभ – सोहळा 

१६१. बहू – कट,हात ,हस्त 

१६२. धर्म – हिंमत 

१६३. अधिकार – हुकूमत

१६४.  कथा – कहाणी गोष्ट 

१६५. घोळका – जमाव 

१६६. दोरखंड – दोर , चर्हाट 

१६७. चंद्रिका – चंद्रप्रकाश ,कमुदी ,चांदणी

१६८.  स्वागतशील – अगत्याने 

१६९. शेवट – अस्त  मावळणे

१७०.  लोकंर –  ऊन

१७१.  भंडारा – तिजोरी खजाना 

१७२. भोजन खाद्य आहार 

१७३. अंशू किरण 

१७४. सेवक – दास किंकर 

१७५.  दुर्जन-  नीच 

१७६. अर्धांगिनी बायको पत्नी 

१७७.विप्र – ब्राह्मण 

१७८. ग्रास-  घास, कवळ

१७९.  राक्षस – दानव

१८०.  सेवा – पूजा ,अर्चा 

१८१. पद्धत – रितीरिवाज

१८२.  होम यज्ञ

१८३.  मग कृषक शेतकरी 

१८४. भुंगा मिलिंद ब्रह्मर 

१८५  निशा – रात्र यामिनी

१८६.  चतुर – हुशार

१८७.  आवड-निवड

१८८.  नववधू – नवरी 

१८९ . संकटं – अनर्थ 

१९०.  शांत अचल 

१९१. चतुर -हुशार 

१९२.  नवल – अचंबा 

१९३. देव – ईश्वर 

१९४. देवपागा  गंगा 

१९५. जाज – किरीट 

१९६.  दर्पण – आरसा 

१९७. किल्ला – दुर्ग 

१९८. श्वान – कुत्रा 

१९९. अचंबित – एकदम 

२००. परिपाठ – व्यासंग, अभ्यास

समानार्थी शब्द मराठी मध्ये

samanarthi shabd in marathi

२०१. सर्प – साप व्याळ , फणी 

२०२. अचोज – विस्मय , अचंबा

२०३.  आदर्श – मुकूर , दर्पण , आरसा 

२०४.  स्थान – अम्बोज 

२०५. वर्षा –  पाऊस

२०६. ग्राम – खेडेगाव, कसबा ,वाडी

२०७.  लघुता – लहान, थोडी, कमी

२०८.  भांडण – झगडा

२०९.  सरिता नदी

२१०.  पाहुणा -अतिथी, अनाहूत, सोयरा

२११.  कुलनाम -आडनाव, उपनाम अडक 

२१२.  स्मरण -आठवण, धारणा, ध्यान, स्मृती

२१३.  अडथळा -अटकाव, आडकाठी , व्यत्यय ,प्रतिरोध 

२१४. अजय -अजिंक्य ,अदम्य ,अपराजित, 

२१५. अविनाशी – चिरतरुण ,शाश्वत , अमर 

२१६. अचेतन – निर्जीव , निष्प्राण ,चैतन्यहीन , जड 

२१७. अदमास – अट्कन ,अनुमान , तर्क , कयास 

२१८. आग्रही – हट्टी ,हेकेखोर, हेकट , 

२१९. अप्रार –  अमित,अमार्यात, बहुत 

२२०.अनुज – बंधू, अग्रज, भाऊ, 

२२१, अविलंब – जलद, सत्वर ,त्वरित, लवकर 

२२२. आत्मजा – मुलगी, पुत्री, सुता , तनया, तनुजा, कन्या 

२२३. आनंद – प्रसन्नता, समाधान, संतोष

२२४.  अरुणोदय – प्रभात, सकाळ,प्रहार, उषा 

२२५. अपमान – अवहेलना, टीका करणे ,मानभंग 

२२६. आवशक्यता – गरज 

२२७. अभिनंदन – गौरव सन्मान पुरस्कृत

२२८. असुत – रक्त ,असू 

२२९.  आग – विस्तव, ज्वाला,अग्नी 

२३०. आवाज –  ध्वनी , रव 

२३१. सुरुवात -आरंभ, नवीन

२३२. लोभ – आसक्ती 

२३३. शुभचिंतन-  आशीर्वाद 

२३४. बैठक – आसन ,

२३५. ज्यात – जीवन, आयुष्य 

२३६. रोगी-  आजारी पीडित

२३७.  अपराधी – गुन्हेगार, आरोपी

२३८.  सूचना – इशारा

२३९.  कमतरता – कमी पण, उणीव 

२४०.  पोट – उदर

२४१.  कर्ज – ऋण 

२४२. रुबाब – डौल , ईट 

२४३. नाला – ओढा, झरा 

२४४. स्नान – आंघोळ

२४५.  आकडा – अंक 

२४६. निखारा – अंगार 

२४७. काठ – किनारा,तिर 

२४८. तुरुंग – कैदखाना, कारागृह

२४९.  तरबेज – हुशार, कुशल

२५०.  झोपडी -कुटी 

२५१. कंजूस – चिंगूस 

२५२. प्रयत्न – खटाटोप

२५३.  खिडकी – घावण 

२५४. मस्करी- चेष्टा ,खोड्या 

२५५. गाणं – गाने ,गीत

२५६.  गोमाता -धनु, गाई,

२५७.  खुबा -घरटे

२५८. मडके – घडा , घागर 

२५९. उदरनिर्वाह -चरितार्थ 

२६०. शांत – चिडीचूप 

२६१. विचारपूस – चौकशी 

२६२. सुंदर -सुरेख, छान,

२६३.  अन्याय-अत्याचार 

२६४. निशाण – ध्वज, झेंडा

२६५.  गिरी – पर्वत, डोंगर

२६६.  सरोवर तळे 

२६७. गालपाड- थोबाड

२६८.  मजबूत -दृढता 

२६९. विधाता -देव, ईश्वर

२७०. गरिबी – दरिद्रता 

२७१. नमन –  नमस्कार, वंदन 

२७२.  काळजी – चिंता ,परवा 

२७३. विहिंग – पक्षी ,पाखरू

२७४.  उदक – पाणी , नीर , तोय 

२७५.  पर्यटन-  प्रवास सकार 

२७६. वाडा – प्रसाद

२७७.  उत्तेजन-  प्रोत्‍साहन

२७८.  सम्राट – बादशहा 

२७९. मती – बुद्धी 

२८०.  सहोदर – भाऊ ,बंधू 

२८१. माथा – शीर , मस्तक 

२८२. वाट – रस्ता 

२८३. विचार – युक्ती ,शक्कल

२८४.  राजा – नरेश , कृप 

२८५.  तोरा – रुबाब 

२८६. हाव – लोभ 

जर तुम्हाला आम्ही दिलेली समानार्थी शब्ध samanarthi shabd in marathi आवडले असल्यास तुम्ही तुमच्या मित्रांना शेअर करा व खाली दिलेल्या कंमेंट बॉक्स मध्ये कंमेंट करा . 

Read this also –

1. maze ajoba essay in marathi

2. essay on diwali in marathi

 

Leave a Comment