marathi barakhadi for students | मराठी बाराखडी | english alphabet in marathi

Spread the love

marathi barakhadi | मराठी बाराखडी  – लहान मुलांना शाळेत बाराखडी शिकायला लागते.  बाराखडी हे मराठी येण्यासाठी व विषयाच्या अभ्यासासाठी व मराठी भाषा साठी महत्वाचे आहे . बाराखडी येत नसेल तर मराठी येणार नाही .  मराठी बाराखडी येत नसेल तर तुम्हाला मराठी येणार नाही .

 आज आम्ही तुम्हाला मराठी बाराखडी barakhadi  व चौखडी  देत आहोत याच्या मदतीने तुम्ही सहजपणे बाराखडी शिकू शकाल . बाराखडी हा मराठी भाषेचा पाया हआहे .  मराठी बाराखडी इंग्लिश मध्ये सुद्धा तुम्हाला उपलब्ध आहे मराठी alphabets  व मराठी बाराखडी एकच आहेत. 

marathi barakhadi बाराखडी हे मराठी भाषेचा पाया आहे . या मराठीत बाराखडी मध्ये 12 मराठी अक्षरे असतात व छत्तीस व्यंजने असतात.  आज आपण हे कोणते स्वर आहेत हे पाहुयात. सर्व स्वर मिळून १२  संख्या होते . आता दोन नवीन स्वर वाढलेले असल्याने स्वर याची संख्या हि १४ झाली आहे .

english to marathi barakhadi
english to marathi barakhadi

 मराठी व्यंजने 

 इंग्रजी भाषेप्रमाणे मराठी त सुद्धा व्यंजने  असतात त्यामुळे भाषाही पूर्ण होते . जशी  इंग्रजीमध्ये व्यंजने आहेत मराठीमध्ये छत्तीस व्यंजने आहे. 

मराठी मुळाक्षरे marathi barakhadi chart 

मराठी मुळाक्षरे barakhadi  ही स्वर व व्यंजन याना एकत्र करून तयार होतात . मराठी मुळाक्षरे marathi barakhadi  मध्ये एकूण 51 संख्या असते ही मुळाक्षरे महत्त्वाची आहेत.  इयत्ता पहिलीपासून याची शिकणे सुरुवात होते .  

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख ग घ च छ ज झ़ं ट ठ ड ढ ण त थ द ध श प फ ब भ म य र ल व श ळ ष स ह ज्ञ क्षृ्

एकूण 51 मुळाक्षरे बनतात याचा सराव केल्यावर मराठी भाषेचे ज्ञान अवगत होईल . 

क…kaका…kaaकि..kiकी…keeकु…kuकू…kooके…keकै…kaiको…koकौ…kauकं…kanकःkah
ख…khaखा…khaaखि..khiखी…kheeखु…khuखू…khooखे…kheखै…khaiखो…khoखौ…khauखं…khanखःkhah
ग…gaगा…gaaगि..giगी…geeगु…guगू…gooगे…geगै…gaiगो…goगौ…gauगं…ganगःgah
घ…ghघा…ghaaघि..ghiघी…gheeघु…ghuघू…ghooघे…gheघै…ghaiघो…ghoघौ…ghauघं…ghanघःghah
च…chaचा…chaaचि..chiची…cheeचु…chuचू…chooचे…cheचै…chaiचो…choचौ…chauचं…chanचःchhh
छ…chhछा…chhaछि..chhछी…chheछु…chhछू…chhoछे…chhछै…cheeछो…chhoछौ…chhauछं…chhanछःchaa
ज…jaजा…jaaजि..jiजी…jeजु…juuजू…jooजे…jeजै…jai…जो…joजौ…jauजं…janजःjah
झ…jhझा…jhaझि..jhiझी…jheeझु…jhuझू…jhooझे…jheझै…jhaiझो…jhoझौ…jhauझं…jhanझःjhah
त्र…traत्रा…traaत्रि…triत्री…treeत्रु…truत्रू…trooत्रे…treत्रै…traiत्रो…troत्रौ…trauञं…trञःtrah
ट…taटा…taaटि…tiटी…teeटु…tuटू…tooटे…teटै…taiटो..toटौ…tauटं…tanटःtah
ठ…thaठा…thaaठि..thiठी…theeठु…thuठू…thooठे…theठै…thaiठो..thoठौ…thauठं…thanठःठः
ड…daडा…daaडि…diडी…deeडु…duडू…dooडे…deडै…daiडो…doडौ…dauडं…danडःdah
ढ…dhaढा…dhaaढि…dhiढी..dheeढु…ghuढू…dhooढे…dheढै…dheeढो…dhoढौ…dhauढं…dhanढःdhah
ण…naणा…naaणि..niणी…neeणु…nuणू…nooणे…neणै…naiणो…noणौ…nauणं…nanणःnah
त…taता….taaति..tiती…teeतु…tuतू…tooते…teतै…taiतो…toतौ…tauतं…tanतःtah
थ…thaथा…thaaथि..thiथी…theeथु,…thuथू…thooथे…theथै…thaiथो…thoथौ…thauथं…thanथः
द…daदा…daaदि…diदी…deeदु…duदू…dooदे…deदै…daiदो…doदौ…dauदं…danदः
ध…dhaधा…dhaaधि..dhiधी…dheeधु…dhuधू…dhooधे…dheधै…dhaiधो…dhoधौ…dhauधं..dhanधः
न…naना…naaनि…niनी..neeनु…nuनू…nooने…neनै…naiनो…noनौ…nauनंnanनःn
प…paपा…paaपि…piपी…peeपु…puपू…pooपे..peपै..paiपो…poपौ…pauपं…panपः
फ…phaफा…phaaफि..phiफी…pheeफु…phuफू…phooफे…pheफै…phaiफो…phoफौ…phauफं…phanफः
ब..baबा…baaबि…biबी…beeबु…buबू…booबे..beबै…baiबो…boबौ…bauबं..banबः
भ…bhaभा…bhaaभि..bhiभी…bheeभु…bhuभू…bhooभे…bheभै…bhaiभो…bhoभौ…bhauभं..bhanभः
म…maमा…maaमि…miमी…meeमु…muमू…mooमे…meमै…maiमो…moमौ…mauमं..manमः
य…yaया..yaaयि..yiयी…yeeयु…yuयू..yooये..yeयै..yaiयो…yoयौ…yauयं..yanयः
र…raरा…raaरि…riरी…reeरु…ruरू..rooरे…reरै…raiरो…roरौ…rauरं…ranरःrah
ल…laला…laaलि…liली…leeलु…luलू..looले…leलै…laiलो…loलौ…lauलं…lanलः
श…shaशा…shaaशि…shiशी…sheeशु…shuशू…shooशे…sheशै…shaiशो…shoशौ…shauशं…shanशः
ष…shaषा…shaaषि…shiषी…sheeषु…shuषू…shooषे…sheषै…shaiषो…shoषौ…shauषं…shanषः
स..saसा…saaसि…siसी…seeसु…suuसू…sooसे…seसै…saiसो…soसौ…sauसं…sanसः
हhaहा…haaहिhiही…heeहुhuuहू…hooहेheहैhaiहोhoहौ…hauहंhanहः
ळ..laळा…laaळिliळी…leeळु…luuळूlooळेleळै…laiळोloळौlauळं…lanळः
क्ष…kshक्षाkshaक्षि…kshiक्षीksheक्षुkshuक्षूkshoक्षे…ksheक्षैkshaiक्षोkshoक्षौ…kshauक्षंkshaक्षः
ज्ञ…dnyज्ञाdnyaज्ञिdniज्ञीdnyeज्ञुdnyज्ञू…dnyoज्ञेdnyeज्ञै…dnyeeज्ञोdnyoज्ञौdnyooज्ञंdnyaज्ञःज्ञः
marathi barakhadi english

This is marathi barakhadi chart . तुम्ही वरील चार्ट किंवा छायाचित्र तुमच्या मोबाइल मध्ये घेऊ शकता किंवा marathi barakhadi pdf करू शकता . 

marathi barakhadi pdf images
marathi barakhadi pdf images

Marathi barakhadi in english 

 मराठी भाषा हिंदी भाषा ही देवनागरी लिपी  मध्ये मोडते.  या लिपीमध्ये येणारे शब्दांना बाराखडी असे म्हणतात.  Marathi alphabet बाराखडी मध्ये स्वर व्यंजन मुळाक्षरे यांचा समावेश होतो.  बाराखडी शिकताना स्वर व व्यंजन यांची या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत . बाराखडी व स्वर यांचे यांचे मिलनापासून तयार होतात.

marathi alphabet video or full marathi barakhadi in english

marathi barakhadi मराठी स्वर –  

अaआaaइiईeeउuऊoo
ऋrएeऐaiओoऔauअंamअःah

नवीन जे दोन स्वर या मध्ये जोडण्यात आलेले आहेत ते खालील प्रमाणे – 

१. अँ – ae   २. आँ

  स्वराची किती प्रकार पडतात . स्वराची प्रकार हे  उच्चारावरून तयार होतात . 

खालील आपण स्वरांचे प्रकार पाहूयात. 

१.  दीर्घ स्वर २. र्‍हस्व जातीची स्वर ३.  विजातीय स्वर ४. संयुक्त स्वर ५.. स्वजातीय स्वर 

१. दीर्घ स्वर  – हे दीर्घ शब्दांचा वापर करताना म्हणजे जास्त वेळ लागणारे शब्द उच्चारताना या स्वराचा  उपयोग होतो .अननस मध्ये अ असे हे दीर्घ स्वर आहे आणि शब्द उच्चारण जास्त वेळ लागतो . 

२. र्हस्य स्वर – या स्वरांमध्ये कमी वेळेमध्ये उचारलेजाणारे शब्द असतात त्यामध्ये वापर होतो . 

३. स्वजातीय स्वर – एकाच प्रकारे या स्वरांचा उच्चार करताना एकसारखाच उच्चार होतो . जसे अ ,ई ,इ . 

४. विजातीय स्वर यामध्ये विविध उच्चरली जाणारी शब्द  एका समूहात येतात.  त्यास विजातीय स्वर असेच म्हणतात.  उदाहरण अ , आ , ई , ऊ  हे सर्व या जाती मोडतात . 

५ .संयुक्त स्वर – या मध्ये एकत्र येऊन नवीन स्वरांची निर्मिती होते अशा स्वरांना  संयुक्त स्वर असे म्हणतात. ए – इ + अ , ई + अ – ए. 

marathi alphabet

Marathi vyanjan मराठी व्यंजन –  

कkaखkhaगgaघghaङN
चchaछchhaजjaझjhaत्रN
टtaठthaडdaढdhaणna
तtaथthaदdaधdhaनna
पpaफphaबbaभbhaमma
यyaरraलlaवvaशsha
षshaसsaहhaळlaक्षksha
ज्ञdnya
marathi barakhadi pdf

मराठी व्यंजनाचे एकूण ९ प्रकार पडतात . व मराठी व्यंजने हि ३६ प्रकारची आहेत .  येईल आणि किंवा आणि मराठी एकूण प्रकार मराठी व्यंजनाची प्रकार पाहुयात . १.  अर्धस्वर ,२.   स्पर्श व्यंजन ३.  स्वतंत्र व्यंजन ४.  उष्म व्यंजन ५. महाप्राण व्यंजन आणि अल्पप्राण ६.  मृदू व्यंजन ७. संयुक्त व्यंजन ८.  अनुनासिक पर सवर्ण  व्यंजन ९. स्वतंत्र वर्ण 

This is english marathi barakhadi chart or you can use english to marathi barakhadi.

Leave a Comment