marathi barakhadi for school students | मराठी बाराखडी

Spread the love

marathi barakhadi –  लहान मुलांना शाळेत बाराखडी शिकायला लागते.  बाराखडी हे मराठी येण्यासाठी व विषयाच्या अभ्यासासाठी व मराठी भाषा साठी महत्वाचे आहे . बाराखडी येत नसेल तर मराठी येणार नाही . 

marathi barakhadi | मराठी बाराखडी येत नसेल तर तुम्हाला मराठी येणार नाही . आज आम्ही तुम्हाला मराठी बाराखडी व चौखडी  देत आहोत याच्या मदतीने तुम्ही सहजपणे बाराखडी शिकू शकाल . बाराखडी हा मराठी भाषेचा पाया हआहे .  मराठी बाराखडी इंग्लिश मध्ये सुद्धा तुम्हाला उपलब्ध आहे मराठी alphabets  व मराठी बाराखडी एकच आहेत. 

बाराखडी हे मराठी भाषेचा पाया आहे . या मराठीत बाराखडी मध्ये 12 मराठी swar अक्षरे असतात व छत्तीस व्यंजने असतात.  आज आपण हे कोणते स्वर आहेत हे पाहुयात. सर्व स्वर मिळून १२ संख्या होते . आता दोन नवीन स्वर वाढलेले असल्याने स्वर याची संख्या हि १४ झाली आहे .

 मराठी व्यंजने 

 इंग्रजी भाषेप्रमाणे मराठी त सुद्धा व्यंजने  असतात त्यामुळे भाषाही पूर्ण होते . जशी  इंग्रजीमध्ये व्यंजने आहेत मराठीमध्ये छत्तीस व्यंजने आहे. 

मराठी मुळाक्षरे |barakhadi marathi 

मराठी मुळाक्षरे ही स्वर व व्यंजन याना एकत्र करून तयार होतात . मराठी मुळाक्षरे मध्ये एकूण 51 संख्या असते ही मुळाक्षरे महत्त्वाची आहेत.  पहिली पासून किंवा शिकण्याची साठी बाराखडी हि गरजेची आहे . 

अ ,आ , इ,  ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख ग घ च छ ज झ़ं ट ठ ड ढ ण त थ द ध श प फ ब भ म य र ल व श ळ ष स ह ज्ञ क्षृ्

एकूण 51 मुळाक्षरे बनतात याचा सराव केल्यावर मराठी भाषेचे ज्ञान अवगत होईल . 

marathi barakhadi chart

क…

ka

का…

kaa

कि..

ki

की…

kee

कु…

ku

कू…

koo

के…

ke

कै…

kai

को…

ko

कौ…

kau

कं…

kan

कः

kah

ख…

kha

खा…

khaa

खि..

khi

खी…

khee

खु…

khu

खू…

khoo

खे…

khe

खै…

khai

खो…

kho

खौ…

khau

खं…

khan

खः

khah

ग…

ga

गा…

gaa

गि..

gi

गी…

gee

गु…

gu

गू…

goo

गे…

ge

गै…

gai

गो…

go

गौ…

gau

गं…

gan

गः

gah

घ…

gh

घा…

ghaa

घि..

ghi

घी…

ghee

घु…

ghu

घू…

ghoo

घे…

ghe

घै…

ghai

घो…

gho

घौ…

ghau

घं…

ghan

घः

ghah

च…

cha

चा…

chaa

चि..

chi

ची…

chee

चु…

chu

चू…

choo

चे…

che

चै…

chai

चो…

cho

चौ…

chau

चं…

chan

चः

chhh

छ…

chh

छा…

chha

छि..

chh

छी…

chhe

छु…

chh

छू…

chho

छे…

chh

छै…

chee

छो…

chho

छौ…

chhau

छं…

chhan

छः

chaa

ज…

ja

जा…

jaa

जि..

ji

जी…

je

जु…

juu

जू…

joo

जे…

je

जै…

jai…

जो…

jo

जौ…

jau

जं…

jan

जः

jah

झ…

jh

झा…

jha

झि..

jhi

झी…

jhee

झु…

jhu

झू…

jhoo

झे…

jhe

झै…

jhai

झो…

jho

झौ…

jhau

झं…

jhan

झः

jhah

त्र…

tra

त्रा…

traa

त्रि…

tri

त्री…

tree

त्रु…

tru

त्रू…

troo

त्रे…

tre

त्रै…

trai

त्रो…

tro

त्रौ…

trau

ञं…

tr

ञः

trah

ट…

ta

टा…

taa

टि…

ti

टी…

tee

टु…

tu

टू…

too

टे…

te

टै…

tai

टो..

to

टौ…

tau

टं…

tan

टः

tah

ठ…

tha

ठा…

thaa

ठि..

thi

ठी…

thee

ठु…

thu

ठू…

thoo

ठे…

the

ठै…

thai

ठो..

tho

ठौ…

thau

ठं…

than

ठः

ठः

ड…

da

डा…

daa

डि…

di

डी…

dee

डु…

du

डू…

doo

डे…

de

डै…

dai

डो…

do

डौ…

dau

डं…

dan

डः

dah

ढ…

dha

ढा…

dhaa

ढि…

dhi

ढी..

dhee

ढु…

ghu

ढू…

dhoo

ढे…

dhe

ढै…

dhee

ढो…

dho

ढौ…

dhau

ढं…

dhan

ढः

dhah

ण…

na

णा…

naa

णि..

ni

णी…

nee

णु…

nu

णू…

noo

णे…

ne

णै…

nai

णो…

no

णौ…

nau

णं…

nan

णः

nah

त…

ta

ता….

taa

ति..

ti

ती…

tee

तु…

tu

तू…

too

ते…

te

तै…

tai

तो…

to

तौ…

tau

तं…

tan

तः

tah

थ…

tha

था…

thaa

थि..

thi

थी…

thee

थु,…

thu

थू…

thoo

थे…

the

थै…

thai

थो…

tho

थौ…

thau

थं…

than

थः

द…

da

दा…

daa

दि…

di

दी…

dee

दु…

du

दू…

doo

दे…

de

दै…

dai

दो…

do

दौ…

dau

दं…

dan

दः

ध…

dha

धा…

dhaa

धि..

dhi

धी…

dhee

धु…

dhu

धू…

dhoo

धे…

dhe

धै…

dhai

धो…

dho

धौ…

dhau

धं..

dhan

धः

न…

na

ना…

naa

नि…

ni

नी..

nee

नु…

nu

नू…

noo

ने…

ne

नै…

nai

नो…

no

नौ…

nau

नं

nan

नः

n

प…

pa

पा…

paa

पि…

pi

पी…

pee

पु…

pu

पू…

poo

पे..

pe

पै..

pai

पो…

po

पौ…

pau

पं…

pan

पः

फ…

pha

फा…

phaa

फि..

phi

फी…

phee

फु…

phu

फू…

phoo

फे…

phe

फै…

phai

फो…

pho

फौ…

phau

फं…

phan

फः

ब..

ba

बा…

baa

बि…

bi

बी…

bee

बु…

bu

बू…

boo

बे..

be

बै…

bai

बो…

bo

बौ…

bau

बं..

ban

बः

भ…

bha

भा…

bhaa

भि..

bhi

भी…

bhee

भु…

bhu

भू…

bhoo

भे…

bhe

भै…

bhai

भो…

bho

भौ…

bhau

भं..

bhan

भः

म…

ma

मा…

maa

मि…

mi

मी…

mee

मु…

mu

मू…

moo

मे…

me

मै…

mai

मो…

mo

मौ…

mau

मं..

man

मः

य…

ya

या..

yaa

यि..

yi

यी…

yee

यु…

yu

यू..

yoo

ये..

ye

यै..

yai

यो…

yo

यौ…

yau

यं..

yan

यः

र…

ra

रा…

raa

रि…

ri

री…

ree

रु…

ru

रू..

roo

रे…

re

रै…

rai

रो…

ro

रौ…

rau

रं…

ran

रः

rah

ल…

la

ला…

laa

लि…

li

ली…

lee

लु…

lu

लू..

loo

ले…

le

लै…

lai

लो…

lo

लौ…

lau

लं…

lan

लः

श…

sha

शा…

shaa

शि…

shi

शी…

shee

शु…

shu

शू…

shoo

शे…

she

शै…

shai

शो…

sho

शौ…

shau

शं…

shan

शः

ष…

sha

षा…

shaa

षि…

shi

षी…

shee

षु…

shu

षू…

shoo

षे…

she

षै…

shai

षो…

sho

षौ…

shau

षं…

shan

षः

स..

sa

सा…

saa

सि…

si

सी…

see

सु…

suu

सू…

soo

से…

se

सै…

sai

सो…

so

सौ…

sau

सं…

san

सः

ha

हा…

haa

हि

hi

ही…

hee

हु

huu

हू…

hoo

हे

he

है

hai

हो

ho

हौ…

hau

हं

han

हः

ळ..

la

ळा…

laa

ळि

li

ळी…

lee

ळु…

luu

ळू

loo

ळे

le

ळै…

lai

ळो

lo

ळौ

lau

ळं…

lan

ळः

क्ष…

ksh

क्षा

ksha

क्षि…

kshi

क्षी

kshe

क्षु

kshu

क्षू

ksho

क्षे…

kshe

क्षै

kshai

क्षो

ksho

क्षौ…

kshau

क्षं

ksha

क्षः

ज्ञ…

dny

ज्ञा

dnya

ज्ञि

dni

ज्ञी

dnye

ज्ञु

dny

ज्ञू…

dnyo

ज्ञे

dnye

ज्ञै…

dnyee

ज्ञो

dnyo

ज्ञौ

dnyoo

ज्ञं

dnya

ज्ञः

ज्ञः

marathi barakhadi in english

 मराठी भाषा हिंदी भाषा ही देवनागरी लिपी  मध्ये मोडते.  या लिपीमध्ये येणारे शब्दांना बाराखडी असे म्हणतात.  बाराखडी मध्ये स्वर व्यंजन मुळाक्षरे यांचा समावेश होतो.  बाराखडी शिकताना स्वर व व्यंजन यांची या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत . बाराखडी व स्वर यांचे यांचे मिलनापासून तयार होतात.

मराठी स्वर | marathi swar 

अa आaa इi ईee उu ऊoo ऋr एe ऐai ओo औau अंam अःah

नवीन जे दोन स्वर या मध्ये जोडण्यात आलेले आहेत ते खालील प्रमाणे – 

१. अँ – ae   २. आँ

  स्वराची किती प्रकार पडतात . स्वराची प्रकार हे  उच्चारावरून तयार होतात . 

खालील आपण स्वरांचे प्रकार पाहूयात. 

१.  दीर्घ स्वर २. र्‍हस्व जातीची स्वर ३.  विजातीय स्वर ४. संयुक्त स्वर ५.. स्वजातीय स्वर 

१. दीर्घ स्वर  – हे दीर्घ शब्दांचा वापर करताना म्हणजे जास्त वेळ लागणारे शब्द उच्चारताना या स्वराचा  उपयोग होतो .अननस मध्ये अ असे हे दीर्घ स्वर आहे आणि शब्द उच्चारण जास्त वेळ लागतो . 

२. र्हस्य स्वर – या स्वरांमध्ये कमी वेळेमध्ये उचारलेजाणारे शब्द असतात त्यामध्ये वापर होतो . 

३. स्वजातीय स्वर – एकाच प्रकारे या स्वरांचा उच्चार करताना एकसारखाच उच्चार होतो . जसे अ ,ई ,इ . 

४. विजातीय स्वर यामध्ये विविध उच्चरली जाणारी शब्द  एका समूहात येतात.  त्यास विजातीय स्वर असेच म्हणतात.  उदाहरण अ , आ , ई , ऊ  हे सर्व या जाती मोडतात . 

५ .संयुक्त स्वर – या मध्ये एकत्र येऊन नवीन स्वरांची निर्मिती होते अशा स्वरांना  संयुक्त स्वर असे म्हणतात. ए – इ + अ , ई + अ – ए. 

मराठी व्यंजन | vyanjane Barakhadi in marathi 

कka खkha गga घgha ङN
चcha छchha जja झjha त्रN
टta ठtha डda ढdha णna
तta थtha दda धdha नna
पpa फpha बba भbha मma
यya रra लla वva शsha
षsha सsa हha ळla क्षksha
ज्ञdnya        

मराठी व्यंजनाचे एकूण ९ प्रकार पडतात . व मराठी व्यंजने हि ३६ प्रकारची आहेत .  येईल आणि किंवा आणि मराठी एकूण प्रकार मराठी व्यंजनाची प्रकार पाहुयात . १.  अर्धस्वर ,२.   स्पर्श व्यंजन ३.  स्वतंत्र व्यंजन ४.  उष्म व्यंजन ५. महाप्राण व्यंजन आणि अल्पप्राण ६.  मृदू व्यंजन ७. संयुक्त व्यंजन ८.  अनुनासिक पर सवर्ण  व्यंजन ९. स्वतंत्र वर्ण 

mala palele swapn nibandh

maza avadata vishay nibandh

 

Leave a Comment