विरुद्धार्थी शब्द मराठी for school students | indian dictionary

Spread the love

आज आपण विरुद्धार्थी शब्द  मराठी पाहणार आहोत.  marathi virudharthi shabd  mpsc exam  मध्ये तसेच school exam किंवा compitative exam  मध्ये विचारले जाऊ शकतात. 

स्कॉलरशिप परीक्षा मध्ये सुद्धा opposite world आणि  समानार्थी शब्दांचा वापर होतो.  आम्ही दिलेली विरुद्धार्थी शब्दांच्या मदतीने तुम्ही तुमचा  शब्द संग्रह  वाढू शकतात व तुम्हाला परीक्षा  यांची खूप मदत होईल .

समानार्थी शब्दांची विपुलता खूप मोठ्या प्रमाणात असते परंतु विरुद्धार्थी शब्द काही मोजकेच आहेत . त्यातील विरुद्धार्थी शब्द तुम्हाला मी दिलेले आहेत ते खालील प्रमाणे.

virudharthi shabd in marathi

१. योग्य – अयोग्य 

२. मोठी – लहान 

३. भोळा –  लबाड 

४. सरळ –  तिरक

५. जाईल – येईल

६.  अपयश -यश 

७. जीवन – मृत्यू 

८. ठळक – पुसट 

९.  डोलदार – बेदप 

१०, महाल – झोपडी 

११. गरीब-श्रीमंत

१२.  कंटाळा – जोश 

१३. बंदिस्त – मोकळी

१४.  लहान-मोठा 

१५. बडबड – शांत 

१६. जागा – झोपलेला 

१७.  विस्मरण आठवण

१८ .  निराशा – आशा 

१९. गंभीर  – अवखळ 

२०. निष्ट – आनिष्ट

२१.  अनुज – अग्रज

२२.  बेशिस्त – शिस्त

२३.  अपशकुन – शकुन 

२४. हळूहळू – वेगाने 

२५. मित्र – शत्रू 

२६. खेडे – शहर 

२७. तोटा – नफा

२८.  स्पष्ट-  दुसर

२९ .  दुर्लक्ष – लक्ष्य 

३०. चढणे-उतरणे

३१.  इलाज  – दुखापत 

३२.  अनिष्ट – निष्ठ 

३३. डोळस आंधळा 

३४. अनादर – आदर 

३५. जुनी – नवी 

३६.  दयाळू – निसठुर 

३७.  तरुण म्हातारा 

३८. नोकर मालक 

३९. भूषण – दूषण 

४०. बेभान – भान 

४१. निर्भय – भयभीत 

४२. दुर्भागी – भाग्यवान

४३.  स्वप्न – जागणे

४४.  लहान – भव्य 

४५. भसाडा – मंजूर 

४६. विरळ – दाट 

४७. निर्यात – आयात 

४८. सुखा – ओला 

४९.  बंद – उघडे 

५०. रोख – उधार 

opposite words in marathi

विरुद्धार्थी शब्द मराठी

५१. कंगाल – श्रीमंत 

५२.  नफा-तोटा 

५३. तरुण – वृद्ध

५४.  शिक्षक – विद्यार्थी 

५५. निराशा – आशा 

५६. विपुलता – टंचाई 

५७. बोलका – शांत 

५८.  शहर – खेडे 

५९. तीक्ष्ण – बोथट 

६०. रुंध – अरुंद 

६१. सशक्त – अशक्त 

६२. अभिमान – दुरभिमान 

६३. प्रश्न – उत्तर 

६४. सोय – अडचण

६५ .  अनाथ – सनाथ 

६६. उपयोगी  – निरुपयोगी 

६७. आळशी – उद्योगी 

६८. पिछाडी – आघाडी 

६९. अनादर – आदर 

७०. इच्छा आनिच्छा 

७१. मरगळ – उमेद

७२.  शूद्र – उच्च 

७३. उत्तम – वाईट 

७४. प्रसन्न – उदास 

७५. कंजूस – उदार 

७६. अनीती – उन्नती 

७७. अपरिहार्य – ऐच्छिक 

७८.  पांढरा – काळा 

७९. निर्दयी -दयाळू 

८०. राग – किंव

८१. कौतुक – निंदा 

८२. बेकायदेशीर – कायदेशीर 

८३. कीर्ती – अपकीर्ती 

८४. शहाणा – अडाणी 

८५.  शहाणा – वेडा 

८६. उथळ – खोल 

८७. उष्ण – थंड

८८.  अवगुन – गुणवंत 

८९. कडू-गोड 

९०. मुख्य – गौण 

९१. किरकोळ – घाऊक

९२.  वाईट – चांगली 

९३. पराजय – जय 

९४.  खर्च – जमा 

९५. हरणे – जिंकणे

९६.  कंटाळा – जोश

९७. ताजी – शिळा 

९८. सरळ – तिरपा 

९९. धाकटा – थोरला 

१००. हिरवळ – भकास 

virudharthi shabd marathi madhe

विरुद्धार्थी शब्द मराठी

१०१ देशभक्त -देशद्रोही

१०२.  भित्रेपणा – धाडस

१०३.  मळकट – निर्मळ 

१०४. उत्साही – निराश 

१०५. सकाळ -रात्र 

१०६. निष्काम – सकाम 

१०७. कवचात –  नेहमी 

१०८. अनुयायी – नेता 

१०९. स्वकीय – परकीय

११०.  लबाडी – प्रामाणिकपणा 

११०.  लबाडी – प्रामाणिकपणा 

१११. शिखर – पायथा 

११२. फिकट – गर्द 

११३.  उठणे – बसणे

११४. सावध – बेसावध 

११५. आहोटी – भरती 

११६. सलोखा – भांडण 

११७. प्रखर – मंद 

११८. पिता – माता 

११९. अपमान – मान 

१२०. पायथा – माथा 

१२१. अमान्य – मान्य 

१२२.  जीवन – मृत्यू 

१२३. कठीण – मृदू 

१२४. बोलका – मौन 

१२५. अपयश – यश 

१२६. बेचव – रुचकर 

१२७.  अपयश – यश 

१२८. भरलेले – रिकामे 

१२९. दुर्लक्ष – लक्ष

१३०.  जवळ – लांब 

१३१. अविचार – विचार 

१३२. पाठिंबा – विरोध 

१३३. शंका-कुशंका 

१३४. सत्कार- धिक्कार

१३५. सावज – शिकारी 

१३६. अशिक्षित –  शिक्षित 

१३७. विश्वास – विश्वास घात

१३८.  समता – विषमता 

१३९.  देश – परदेश

१४०.  निरोप – स्वागत 

१४१. समानता – फरक

१४२.  खूप – कमी 

१४३. प्रसिद्ध – कुप्रसिद्ध 

१४४.  अडाणी – शिक्षित 

१४५. गैरहजर – हजर 

१४६. दर्जेदार – दार्जहीन 

१४७.  हुशार – गंड 

१४८. अज्ञान – सज्ञान

१४९. पाताळ – आकाश 

१५०. धवल – कृष्ण

marathi opposite words list

१५१.  सुंदर – कुरूप 

१५२. विष -अमृत

१५३.  जावक – अवाक 

१५४. शाप – आशीर्वाद

१५५.  अनावृत्त – आवृत्त

१५६.  आत-बाहेर

१५७.  नाईलाज – इलाज 

१५८. उजवा – डावा 

१५९. उत्तीर्ण – उंउत्तीर्ण 

१६०.  गुरु – शिष्य 

१६१. अपेक्षित – अनपेक्षित 

१६२. पवित्र – अपवित्र 

१६३. आनंद – दुःख 

१६४. योग्य-अयोग्य 

१६५. आडमार्ग – राजमार्ग

१६६.  गुरु – शिष्य 

१६७. साध्य- असाध्य 

१६८. विघातक – विधायक 

१६९. नास्तिक आस्तिक 

१७०. कुशंका – शंका 

१७१. दुर्लभ – सुलभ 

१७२. लाभ – तोटा 

१७३. आकुंचन – प्रसरण 

१७४. सुटका – अटक 

१७५. विष -अमृत 

१७६. प्रगती – अधोगती 

१७७.पौर्णिमा -अमावस्या 

१७८. उजेड – अंधार

१७९.  अपकर्ष – उत्कर्ष

१८०.  बुटका – उंच 

१८१. एकमत – दुमत 

१८२. निवृत्ती – अनावर्ती 

१८३. गुलामी- स्वतंत्रता 

१८४. अवज्ञा – आज्ञा 

१८५. कवडीमोल – अमूल्य

१८६. आठवण  – विसरण 

१८७. मिताहारी – खादाड 

१८८. वजाबाकी – बेरीज 

१८९. पद्य – गद्य 

१९०. अल्पजीवी – चिरंजीवी

१९१.  तेवढ – एवढ

१९२.  कंटाळा – जोश 

१९३. दाट  – विरळ 

१९४. ओळख – अनोळखी 

१९५.  तेजस्वी – निस्तेज 

१९६. दीर्घ – जवळ 

१९७. हर्ष-  निराश

१९८.  मोकळीक – निर्बंध 

१९९. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 

२००. फिकट – भडक

२०१.  भान- बिफेम 

२०२.  निस्तेज – तेज 

२०३. योग्य – अयोग्य 

२०४. रंक – राजा 

२०५. रूपवान – कुरूप 

२०६. गैरवापर – योग्य वापर

२०७.  पाठिंबा – विरोध

२०८. आश्वासन – शवासन 

२०९.  विघटन – संघटन 

२१०. संवाद – मौन 

२११.  बेसावध – सतर्क 

२१२. सदाचरण – दुर्व्यव्हार 

२१३. निराकार – साकार 

२१४.  सुरक्षित असुरक्षित 

२१५. दुर्भाग्य – सोभाग्य 

२१६. नरक – स्वर्ग 

२१७. होकार – नकार 

२१८.  पूर्ण – अर्धवट 

२१९. अपेक्षापूर्ती – अपेक्षाभंग 

२२०. बे अब्रू  – इज्जतदार 

२२१. मृत्यू – अमर

२२२.  रुंद – अरुंद

२२३. अवखळ – गंभीर

२२४.  प्रारंभ – अंत 

२२५. दुरावा – आपुलकी 

२२६. बेभान – भान 

२२७. बसलेली – उभी

२२८.  सावली – ऊन 

२२९. कच्चा – पक्का 

२३०. नाकुशल – कुशल 

२३१. विक्री – खरेदी 

२३२. विक्रेता- ग्राहक 

२३३. बेचेन – चेन 

२३४. निष्काळजी – जागृत 

२३५. दूरवर-  आसपास 

२३६. नारी – नर

२३७.  बंदी – परवानगी

२३८.  पूर्व-पश्चिम 

२३९. गडद – फिकट 

२४०. दुरुस्ती – बिघाड 

२४१. वजाबाकी – बेरीज 

२४२. प्रखर – मंद 

२४३. दुश्मनी – मैत्री 

२४४. लगेच – विलंब 

२४५. संसारिक – संन्याशी 

२४६. विषमता – समता  

२४७. असाध्य – साध्य 

२४८. पराधीन – स्वाधीन 

२४९. धिक्कार – स्वीकार 

२५०. दुर्गंध – सुगंध 

२५१. सुशोभित – विस्कळीत 

२५२. रडू – हसू 

२५३. भक्कम – लेचापेचा 

२५४.  मरणे – जगणे

२५५.  सेवक – मालक 

२५६. शिळी – ताजी

२५७.  नैसर्गिक – अनैसर्गिक 

२५८. स्पष्ट – धूसर 

२५९.  नंतर – आधी 

२६०. ग्रामीण – शहर 

२६१. जुना – नवा 

२६२. कोवळा – जुन

२६३. अप्रमाण – प्रमाण 

२६४. सारखे – निराळे 

आम्ही दिलेली विरुद्धार्थी शब्द  मराठी|  marathi virudharthi shabd तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही हे शब्द विरुद्धार्थी शब्द तुमच्या मित्रांना शेअर करा व खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. 

read this also 

  1. mul sankya marathi
  2. samanarthi shabd in marathi
  3. maze ajoba nibandh
  4. maza avdata vishay
  5. mobile che dushparinam

Leave a Comment